تعویض شمع خودرو

نحوه تعویض شمع ها در خودرو

/sparkplugs-replacement

هنگامی که جرقه ای بین شکاف دو الکترود زده می شود مقدار کمی فلز از هر الکترود خورده می شود. با گذشت زمان، شکاف به حدی افزایش می یابد که جرقه دیگر نمی تواند بطور کامل ایجاد شود.