جواب:این شیارها تضمین کننده ی نارسانایی بوده و مانع از ایجاد جرقه یا تخلیه ی الکتریکی می شوند.

در طول جرقه زنی:

ولتاژ بالا به طور ثابت میان قطب مدار و بدنه ی فلزی جریان می یابد.

این ولتاژ بالا تلاش می کند تا به سطح عایق نشت کند.

اگر ولتاژ مورد نیاز برای غلبه بر شکاف جرقه بالا باشد، تخلیه ی الکتریکی به سهولت رخ می دهد.

شیارهای شمع خودرو برای چیست؟

ولتاژ مقاومت در برابر تخلیه ی الکتریکی:ولتاژ مقاومت شمع

تخلیه ی الکتریکی (flash-over) چیست؟

فلش اور شمع به چه معناست

همانطور که در شکل نشان داده شده، تخلیه ی الکتریکی ایجاد جرقه بین قطب مدار (ترمینال) و بدنه ی فلزی است.

به روش زیر می توان مانع از تخلیه ی الکتریکی شد:

شیارهایی در سطح عایق ایجاد شده اند که "فاصله ی سطحی" بین قطب مدار و بدنه ی فلزی را افزایش می دهند. این کار تضمین کننده ی نارسایی لازم برای ممانعت از تخلیه ی الکتریکی می باشد.

جرقه ی مناسب در شکاف جرقه ابقاء می شود.دلایل خرابی شمع

تذکر:همواره از تمیز بودن پوشش شمع موتور اطمینان حاصل کنید.

کهنگی یا آلودگی پوشش شمع موتور موجب افزایش امکان تخلیه الکتریکی می شود.