شمع های ایریدیوم تی تی:

شمع دو سر سوزن ایریدیوم تی تی کوتاه IK20TT  و شمع دو سر سوزن ایریدیوم بلند IKh20TT دنسو ساخت ژاپن که به شمع های ایریدیوم تی تی (iridium TT ) معروف می باشند. این شمع ها دارای آلیاژ ایریدیوم به قطر 0/4 میلیمتر روی یک الکترود و آلیاژ پلاتینیوم 0/7 میلی متری روی الکترود دیگری می باشد. افزایش شتاب تا 20% و کاهش مصرف سوخت از ویژگی های این شمع سوزنی فوق العاده می باشد.