عملکرد شمع

عملکرد شمع در سیستم احتراق

/how-spark-plugs-work

شمع ها جزء مهمی در سیستم احتراق موتورهای بنزینی هستند. آنها با مشتعل کردن مخلوط هوا و سوخت در محفظه‌های احتراق موتور کار می‌کنند تا نیرویی را که موتور را به حرکت در می‌آورد، تولید کنند.