جواب: "قابلیت اشتعال" به توانایی موتور در سوزاندن بهینهء مقدار زیادی مخلوط هوا / سوخت گفته میشود. یک شمع موتور خوب می تواند "قابلیت" اشتعال را ارتقاء دهد.

چهار مرحله از زمانی که جرقه زده می شود تا زمانی که مخلوط هوا / سوخت بطور کامل می سوزد وجود دارد.

مراحل احتراق شمع خودرو

فروکش کردن هنگامی اتفاق می افتد که الکترود و پلاتین بخشی از انرژی شعله را به وسیلهء انتقال حرارت تخلیه می کنند. اگر فروکش کردن شدید باشد، شعله خاموش شده و جرقه ناموفق خواهد بود. بنابراین شمع هایی که برای کاهش اثر فروکش کردن طراحی شده اند دارای "قابلیت اشتعال" بالاتری هستند.

ان جی کا انواع مختلفی از شمع ها را برای ارتقای اشتعال ارائه می نماید:

شمع با شیار V شکل: الکترود آن دارای یک شیار 90 درجه V شکل هست.

شمع ایریدیوم IX: از یک الکترود فوق نازک استفاده میکند.

شمع فیلر گشاد: شکاف جرقه وسیع تر فروکش کردن را کاهش می دهد.

شمع انتها برآمده: محل جرقه به مرکز محفظه ی احتراق نزدیکتر است.