جواب:چون ظاهر قسمت جرقه زن، منعکس کننده ی کیفیت شمع و شرایط موتور است.مشکلات شمع ماشین

این ها سه استاندارد اصلی برای ارزیابی یک شمع موتور هستند.

مشکلات شمع

دمای سر شمع و شکل ظاهری قسمت جرقه زن:

نتیجه
شکل ظاهری قسمت جرقه زن
ممکن است باعث احتراق پیش از جرقه شود.
(به اینجا مراجعه کنید.)
شمع داغ شده ماشین

شمع خوب
ممکن است باعث عدم ایجاد جرقه شود.
(به اینجا مراجعه کنید.)
شمع رسوب زده

خرابی شمع ماشین

به مرز بین ناحیه رسوب زدگی و ناحیه عملکرد بهینه (450 درجه سانتیگراد)، دمای "خود-پاک شوندگی" شمع می گویند.

در این دما است که رسوب کربن انباشته شده می سوزد و از بین می‌رود.

خود پاک شوندگی در شمع خودرو