اشکال مشاهده شدهعلت هارفع اشکال
ترمز گیری ضعیف
(محدوده حرکت پدال عادی است)
سطح لنت روغنی و چرب شده است یا لنت ها سوخته است. نامناسب بودن لنت ترمز هم می   تواند از دلایل اصلی باشد.لنت ترمز را تعويض کنيد.
ترمزگیری ضعیف
(محدوده حرکت پدال کوتاه است)
بد کار کردن و کافي نبودن مكش هواي موتور براي بوستر ترمزبوسترترمز را بررسي کنيد موتور را چک کنيد (شير يكطرفه مكش ،واشر ، سرسيلندر و …)
ترمزگیری ضعیف
(محدوده حرکت پدال زیاد است)
يكي از مدارهاي ترمز به علت نشتي يا خرابي کار نمي کند.لنتهاي ترمز را بازدید و در صورت نیاز تعويض کنيد و خرابي سيستم ترمز را شناسائي و برطرف نمائيد.
خالي بودن ترمز يا نرمي پدال1-وجود هوا در سيستم ترمز1-روغن ترمز را پر يا عوض کنيد.سيستم ترمز را هواگيري کنيد.
2-کمبود روغن ترمز در منبع روغن2-روغن ترمز را پر يا عوض کنيد. سيستم ترمز را هواگيري کنيد.
3-روغن ترمز بيش از حد داغ شده است.3-روغن ترمز را پر يا عوض کنيد. سيستم ترمز را هواگيري کنيد.
حرکت بيش از اندازه پدال حتي وقتي ترمزها هواگيري و تنظيم شده1-لوازم پمپ ترمز خراب شده است.1- لوازم پمپ ترمز نیاز به تعمیر و یا تعویض دارد.
2- لوازم پمپ ترمز(پيستون) نشتي دارد.2- پمپ ترمز را تغیير اساسي و يا تعويض نمائيد.
3- نشتي در سيستم ترمز3- لنت هاي ترمز را تعوض کنيد ومنبع نشتي را پيدا و رفع کنيد.
ارتعاش پدال1- بلبرينگهاي چرخ بيش از حد لقي دارند.1- بلبرينگ هاي چرخ را تعويض کنيد.
2- ديسک چرخ با جهت برخورد کاليپر دريک امتداد نيست.2- کالیپرها و دیسک چرخ را بازدید کنید.
3- ديسک چرخ لنگي دارد.3- ديسک چرخ را بررسي کنيد، اگر لازم است آنرا تعويض کنيد.
4- تغيير ضخامت در سطح ترمزگيري ديسک چرخ بيش از  حدمجازاست.4- ضخامت ديسک چرخ را اندازه گيري کنيد. آن را با  سنگ زدن اصلاح و يا تعويض کنيد.
صداي خراشيدن1-برخورد فلز به فلز1-کاسه ترمز و یا دیسک چرخ را بازدید کنید. لنتهاي ترمز را عوض کنيد.کاسه ترمز و ديسک چرخ را صيقل   دهيد.

2- لنتهاي ترمز يا لنت های کفشک خورده شده2- لنت ترمز را تعويض کنيد.

3- نشانگر فرسودگي لنت به ديسک چرخ کشيده ميشود.3- لنت ترمز را تعويض کنيد.
صداي تيز و ممتد
(سوت کشیدن)
1- گرد و خاك در ديسک چرخ يا کاسه ترمز1-کاسه ترمز و ديسكها را تميز کنيد.
2- لنت ها نامناسب هستند.2-لنت ترمز را تعويض کنيد.
3-سفت بودن لنتها يا کفشكها3-لنت ترمز را تعويض کنيد.
4- لرزشهايي مابين لنتهاي   ترمز و کاليپر ترمز4- لنتهاي جديد نصب کنيد  يا پشت لنتها از گريس مخصوص يا واشر مخصوص(SHIM) استفاده  کنيد. ديسک را صيقل دهيد. کاليپر و پينهاي نگهدارنده را بررسي کنيد.
5- کفشكها تغيير شكل داده يا طبق   خم شده است.5- لنتها يا کفشكها را تعويض کنيد و طبق را بررسي   نمائيد.
6-فنرهاي بازگرداننده يا فنرهاي نگهدارنده کفشک ترمز شكسته يا ضعيف عمل مي کند يا لنتها در اثر نشتي سيلندرها   آغشته به روغن شده اند.6-کاسه ترمز را کلاً پياده کنيد و در صورت لزوم تعويض کنيد. سیلندر ترمز چرخ ها را بررسي کنيد.
7-ديفرانسيل بد عمل مي کند.7- ديفرانسيل، بلبرينگها و واشرها را بررسي کنيد.
8-پيچهاي اتصال کاليپر  شل هستند.8-پيچ ها را به اندازه توصيه شده توسط کارخانه توليد کننده محكم کنيد.
صداي برخورد(ناشي از لنگي)ديسک چرخ تاب برداشته است.ديسک را صاف و يا تعويض کنيد.
هنگام ترمز، خودرو به يک سمت کشيده
مي شود
1-باد لاستيكها مناسب نيست.1-فشار باد چرخ ها را تنظيم کنيد.
2-آج لاستيكها به طور نامتقارن ساييده شده است.2-لاستيكها را جابه جا و يا عوض کنيد.
3-وجود روغن و چربي  روي لنتها3-لنت ترمز را تعويض کنيد.
4-جنس نامناسب لنت ترمز4-لنت ترمز را تعویض کنید.
5-کالیپر جرم گرفته و به خوبی عمل نمی کند.5-کاليپر را خارج کرده و تميز کنيد.
6-پيچهاي راهنماي حرکت کاليپر خراب یا جرم گرفته است.6-پيچهاي راهنما را تمیز یا تعوض کنید.
7-چرخهای عقب به خوبی تنظیم (رگلاژ) نشده است.7-تنظيم بودن چرخ را چک کنيد.
8-خوردگي در کاليپر يا سيلندرهاي چرخ8- کاليپر يا سيلندر چرخ را باز کنيد، تعمير کنيد و يا تعويض و نصب   کنید.
9-کمک فنر عمل نمي کند.9-کمک فنر را بررسي   کنيد، در صورت لزوم آن را تعويض کنيد
10-لنت يكي از کاليپرها فرسوده شده است.10-لنت ترمز را تعويض کنيد، عملکرد و تمیزی کاليپر را بررسي کنيد.
11-لنت صيقلي شده(شیشه شده) و   اصطحكاك خود را ازدست داده.11-لنت ترمز را تعويض کنيد، عملکرد و تمیزی کاليپر را بررسي کنيد.
ساییدگی نامنظم لنت1-نوع نامناسب لنت ترمز1-لنت ترمز را عوض کنيد.
2-جرم يا آشغال حرکت کاليپر را متوقف کرده يا گردگيرها را خراب كرده است.2-کالیپر يا سيلندر چرخ را باز کنيد، تعمير و یا تعويض کنيد و مجدداً نصب کنید.
3-خوردگي در کااليپر يا سيلندرهاي چرخ3-کاليپر يا سيلندر چرخ   را باز کنيد، تعمير و یا تعويض کنيد و مجدداً نصب کنید.
سطح لنت ترمز صيقلي شده يا تغيير رنگ پيداکرده
(اصطلاحاً شيشه ای شده)
به احتمال زیاد لنت ها بيش از حد داغ شده اند.لنت ها را باز و تعويض کنيد. لایه برداری با سمباده نیز در مواردی موثر است.
کم بودن روغن ترمزنشتي در سيستم ترمزکالیپر، سيلندرهاي چرخ، لوله ها و شيلنگ هاي ترمز و پمپ ترمز را بررسي كنيد.   اگر نشتي را پيدا کرديد قسمت آسيب ديده را درزگيري يا تعويض كنيد.
گرماي بيش از حد ترمزها در هنگام
رانندگي
1-منفذ خروجي پمپ ترمز مسدود شده است.1-پمپ ترمز را تعمیر و یا تعویض کنید.
2-هيچ حرکتي بين ميله محرك پيستون و پيستون پمپ ترمز وجود ندارد.2-ميله محرك پيستون را تنظيم کنيد تا حرکت لازم راداشته باشد.
3-در اثر استفاده از روغن ترمز نامناسب قطعات لاستيكي متورم
شده اند.
3-پمپ ترمز را تعمير کنيد در صورت لزوم آن را تعويض کنيد.
4-منفذ خروجي منبع روغن ترمز مسدود شده است.4- منبع روغن ترمز را تميز کنيد.
5-کاليپر خوردگي دارد.5-کاليپر را باز کنيد، تعمير  و يا تعویض کنید.
6-فنرهاي ضربدري برگرداننده لنت شكسته اند.6-فنرهاي ضربدري را تعويض کنيد.
7- اهرم ترمز دستي کاملاً   آزاد نشده است.7- ترمز دستي و کابل آن را چک کنيد و در صورت لزوم آن را تعويض كنيد
ساییدگی لنت ترمز از یک جهت1-بلبرينگ ها چرخ بيش از حد لقي دارند.1-بلبرينگها را تعويض کنيد.
2- ديسک چرخ با جهت فشار   کاليپر روي آن ميزان نيست.2- نحوه قرار گرفتن و حرکت کاليپر را بررسي کنيد.
3- خوردگي در کاليپر يا سيلندرهاي چرخ3- کاليپر وسيلندر چرخ را باز کنيد، تعمير و يا تعويض کنید و سپس نصب کنيد.
4- ديسک چرخ در يک زاويه   ساييده شده است.4- ديسک چرخ را باسنگ زدن اصلاح و يا تعويض کنيد.
5- ساييدگي لنتها بيش از پايين ترين حد معمول است.5- لنت ها را تعويض کنيد.
6- نيروي فنرها کافي  نيست.6- فنرها را تعوض کنيد.
7- پيچهاي راهنماي حرکت کاليپر خراب شده اند.7- پيچهاي راهنماي حرکت کاليپر را تعويض کنيد.
کشيدگي ترمز روي چرخها1- پدال ترمز گير کرده   يا قفل شده1- بررسي کنيد که آيا   پدال ترمز بدون مانع به حالت اوليه برميگردد.
2-پمپ ترمز عمل نمی کند.بدلیل آلودگی و متورم شدن قطعات لاستیکی و یا کاسه نمدها  راه های ورود و خروج مسدود شده اند.2-سيستم ترمز را با فشار آب بشوييد و قطعات لاستيكي از جمله کلاهكها،واشرها و شيلنگها را عوض کنيد.
کشيدگي ترمز روي ي چرخ يا محور1- لنت ترمز در کاليپر گير کرده و يا چسبيده و آن را از کارانداخته است.1- پينهاي متصل کننده دو قسمت کاليپر و فنرهاي نگهدارنده را باز کنيد.حفره هاي داخل کاليپر را با يک پارچه و مايع پاك کننده ترمز تميز کنيد و با پينهاي اتصال جديد آن را محكم کنيد.
2- پيستون در کاليپر يا سيلندر چرخ گير کرده2- کل کاليپر يا سيلندر چرخ را تعويض کنيد.(هر دو کاليپر يا همه سيلندرهاي چرخ روي   يک محور)
3- انسداد در شيلنگ ترمز3- محل اشكال را پيدا   کنيد و آن را تعويض کنيد.
4- مجموعه ترمز دستي گير کرده يا بد تنظيم شده4- ترمز دستي، پينهاي اتصال ومفاصل را چک کنيد.
5- فنر کششي کفشک ترمز   شكسته يا ضعيف شده است.5- فنرهاي معيوب را تعويض   کنيد.
گير کردن پيستون در کاليپر ترمز1- کالیپر جرم گرفته و درپوش ها خراب شده است.1- کاليپر را باز کنيد، تعمير کنيد و يا تعويض و نصب کنيد.
2- ديسک چرخ با کاليپر ميزان نيست.2- نحوه قرار گرفتن کاليپر و حرکت آن را بررسي کنيد.
3- خوردگي روي پيستون در کاليپر يا سيلندر چرخ3- کاليپر يا سيلندر چرخ را باز کنيد، تعمير يا تعويض و سپس نصب كنيد.
عمل نکردن ترمز دستی1- روغن روي کفشک ترمز  پاشيده است.1- لنت ترمز را تعويض کنيد، علت آن را بیابید.
2- لقي زياد مابين کفشكهاي ترمز و کاسه ترمز2- ترمز دستي را تنظيم کنيد.
3- حرکت اضافي و آزادانه   کابل3- ترمز دستي را تنظيم   کنيد.
4- کابل اشتباه تنظيم شده است.4- ترمز دستي را تنظيم کنيد.
5- قسمتهاي منتقل کننده   نيروي ترمز دستي خوردگي دارد5- ترمز دستي و قفلهاي   کششي را باز کنيد و قسمت هاي گير کرده را آزاد کنيد دوباره نصب کنيد.کابل را بررسي   کنيد و در صورت لزوم آن را تعويض کنيد.
لرزش ترمز1- لنتهاي ترمز آلوده به چربي، گريس يا روغن ترمز است.1- منشأ آلودگي را پيدا کيد. لنتها را تميز يا تعويض   کنيد.
2- لنتهای با جنس و یا نوع متفاوت در یک محور استفاده شده است.2- لنت ها را بررسي کرده و در صورت لزوم آن را تعويض کنيد.
3- پيستون در کاليپر يا سيلندر چرخ گير کرده3- کل کاليپر يا سيلندر چرخ را تعمير اساسي و يا تعويض کنيد.
4- پيچهاي اتصال کاليپر شل شده، طبق يا قسمتهاي جلوبندي و فرمان شل شده اند.4- سالم بودن مجموعه ترمز را بررسي کنيد. فرسودگي قسمتهاي جلوبندي وفرمان را بررسي کنيد. بررسي کنيد که باد لاستيكها ميزان باشد.
پدال سفت شده1- عمل نكردن مجموعه بوستر1- موتور را خاموش کنيد و با فشار دادن مكرر پدال ترمز خلأ موجود در اين قسمت را تخليه کنيد. شيلنگ مكش بوستر و شير يكطرفه آن و اتصالات آن رابررسي کنيد.
2- لنتهاي ترمز صيقلي و صاف يا فرسوده شده2- لنتها و کفشك ها را عوض کنيد.
3- ديسک چرخ زنگ زده يا آسيب ديده3- وجود ترك، شكستگي يا زنگ زدگي را بررسي کنيد. کمتر پيش مي آيد كه آسيبهاي روي سطح ديسک وچرخ به وسيله کاغذ سمباده از بين برود.در صورتي   که شک داريد آن را تعویض کنيد.
4- لنتها به چربي،گريس يا روغن ترمز آغشته شده است.4- لنتها را تعويض کنيد.
5- پيستون در کاليپر يا سيلندر چرخ گير کرده5- لنتها و کاسه ترمز را باز کنيد و دوباره نصب کنيد.کل کاليپر يا مجموعه سيلندر چرخ را عوض کنيد.