جواب:شمع هایی که به گونه ای طراحی شده اند که جرقه از روی سطح عایق عبور می کند و در این حال رسوب کربن انباشته شده که ممکن است باعث رسوب زدگی شود را می سوزاند.

شمع تخلیه شونده ی متناوب، شمع دارای شکاف جرقه ی مکمل و شمع دارای شکاف نیمه سطحیجرقه شمع

خصوصیات:

4 پلاتین با شکاف نیمه سطحی
BKR6EQUP
شمع دارای شکاف مکمل
BUR6ET
شمع تخلیه شونده ی متناوب
BKR6EK
شمع 4 پلاتینشمع 3 پلاتینشمع تخلیه شونده
شمع 4 الکترودشمع با 3 الکترودشمع با 2 الکترود
هنگامی که کربن رسوب کرده باشد، جرقه بین سطح عایق و شکاف هوا تخلیه می شود. این تخلیه باعث سوختن رسوبات کربن شده و از کاهش نارسانایی قسمت عایق جلوگیری می کند.اگر مقدار کافی کربن روی عایق انباشته شده باشد، ولتاژ از مسیر کربن پایین می رود و جرقه در شکاف مکمل تخلیه می شود. این امر باعث سوختن رسوبات کربن شده و از کاهش نارسانایی قسمت عایق در اثر رسوب زدگی جلوگیری میکند.معمولا جرقه در شکاف جرقه تخلیه می شود. اما هنگامی که کربن رسوب کرده باشد، جرقه در شکاف هوا تخلیه می شود و کربن انباشته شده روی سطح عایق را می سوزاند. این امر از کاهش نارسانایی قسمت عایق جلوگیری می کند.