جواب: این لکه به دلیل نشت گاز نیست بلکه در اثر تخلیه ی هاله ای (کرونا) ایجاد شده است.

هنگامی که شمع از روی موتور باز می شود، معمولا یک لکهء قهوه ای رنگ روی درز بین عایق و قسمت فلزی دیده می شود که به نظر می آید نشانه ی نشت گازهای ناشی از احتراق است.

خرابی شمع ماشین

در واقع این لکه در نتیجهء چسبیدن ذرات روغن معلق در هوا به سطح قسمت عایق (ایزولاتور) در اثر ولتاژ بالا ایجاد شده است. این قضیه هیچ تاثیری روی عملکرد شمع ندارد.

شمع خراب

یادداشت : مکانیسم تخلیه هاله ای

ولتاژ بالایی که به شکاف جرقه اعمال میشود در ناحیه بین بدنه فلزی و الکترود نیز اثر میکند و باعث رسانا شدن هوا در شکاف (a) بین بدنه و قسمت عایق می شود. به این امر اصطلاحا تخلیهء هاله ای می گویند. هاله ایجاد شده به سمت ترمینال گسترش پیدا می کند و در یک محیط تاریک به صورت یک هالهء کمرنگ آبی قابل مشاهده است.

تخلیه شمع ماشین