اجزا شمع ماشین

قسمت های تشکیل دهنده شمع خودرو

/spark-plug-structure-video

شمع خودرو یک قسمت حیاتی در سیستم اشتعال موتور احتراق داخلی است.تمامی شمع‌های ماشین دارای دو قسمت داخلی و بیرونی می‌باشند.