خرابی تسمه تایم

حالات خرابی تسمه تایم

/timing-belt-failures

صدای تسمه، ساییدگی لبه تسمه ، ساییدگی شدید پارچه بین دندانه ها ، ساییدگی شدید پارچه و کنده شدن دندانه ها ، ترک بر روی دندانه ها و... از اصلی ترین حالات خرابی تسمه تایم است.