مشکل
دلایل
راه حل
صدای تسمه
1-کشش خیلی زیاد: سوت زدن تسمه
2-کشش خیلی کم: ضربه به کاور تسمه

1و2 = تنظیم کشش
ساییدگی لبه تسمه
1-پولی ها هم راستا نیستند.
2-لبه پولی ها معیوب هستند.
3-بلبرینگ ها خراب هستند
.
1-پولی ها را هم راستا کنید، پولی های غیر هم راستا را تعویض کنید، تسمه ها را تعویض گنید.
2و3- هرزگرد و تسمه سفت کن را تعویض کنید.

ساییدگی شدید پارچه بین 
دندانه ها
1-کشش تسمه زیاد است.
2-دمای تسمه بالا رفته است.
3-پولی ها معیوب هستند.

1-کشش را تنظیم کنید.
2-دلایل دمای بالا را بیابید.
3-پولی معیوب را عوض کنید.

ساییدگی شدید پارچه 
و کنده شدن دندانه ها
1-کشش کم یا زیاد
2- جسم خارجی بین تسمه و پولی
3-گیرپاژ پولی ها

1-تنظیم کشش
2-رفع جسم خارجی
3-تعویض پولی معیوب

ترک بر روی دندانه ها
1-وجود جسم خارجی بر روی پولی ها
2-ایراد دندانه های پولی ها
3-آسیب دیدن تسمه در حین نصب

1-رفع جسم خارجی
2-تعویض پولی معیوب
3-تعویض تسمه، نصب صحیح

ترک بر روی پشت تسمه
1-دمای خیلی کم و یا خیلی زیاد اطراف تسمه
2-آلودگی تسمه با روغن یا دیگر مایعات خورنده
3-تماس با جسم خارجی
4-گیرپاژ پولی ها
5-کارکرد تسمه بیش از عمر مفید

1-دلایل دمای نامناسب را بیابید.
2-جلوگیری کردن از هر گونه نشتی، تمیز کردن پولی ها، تعویض تسمه
3-رفع جسم خارجی و تعویض تسمه
4-تعویض پولی معیوب
5-تعویض تسمه

پارگی تسمه تایم
1--وجود جسم خارجی
2-کشش خیلی زیاد
3-آلودگی تسمه با روغن یا دیگر مایعات خورنده
4-آسیب دیدن تسمه در حین نصب (خم شدن تسمه و شکستن کورد آن)

1-رفع جسم خارجی
2-تعویض تسمه و تنظیم کشش
3-جلوگیری کردن از هرگونه نشتی، تمیز کردن پولی ها، تعویض تسمه
4-تعویض تسمه، نصب صحیح

جدا شدن پارچه و دندانه از بدنه

1-نشت روغن یا ضدیخ یا دیگر مواد خورنده بر روی تسمه1-رفع نشتی