سیستم احتراق

عملکرد شمع در سیستم احتراق

/how-spark-plugs-work

شمع ها جزء مهمی در سیستم احتراق موتورهای بنزینی هستند. آنها با مشتعل کردن مخلوط هوا و سوخت در محفظه‌های احتراق موتور کار می‌کنند تا نیرویی را که موتور را به حرکت در می‌آورد، تولید کنند.


ساختار شمع خودرو

/spark-plug-structure

شمع جرقه الکتریکی کوچکی را تامین می کند. در یک لحظه دقیق سوخت داخل محفظه احتراق را مشتعل می کند که سیلندر را به سمت پایین هل می دهد و سپس خودرو را به جلو می برد.