شمع خاص

ویژگی های شمع های خاص چیست؟

/special-spark-plugs

شمع هایی با گپ باز ، شمع های با بدنه ی فلزی برآمده، شمع های ایریدیوم IX ، شمع های پایه بلند بدون واشر ، شمع های نیم رزوه و شمع های کوچک برای ابزارهای صنعتی و کشاورزی ، هر کدام از جمله شمع های خاص محسوب می شوند.