شمع مسابقه ای

شمع خودروهای مسابقه چیست؟

/race-spark-plugs

شمع های مسابقه ای در شرایط سختی از قبیل شتاب گیری های مداوم، دور موتورهای بسیار بالا و سرعت های زیاد استفاده می شوند.شمع های مسابقه باید در حالی که شدید ترین شرایط را تحمل می کنند،امکان شتاب گیری های سریع را فراهم کنند.