spark plug failure

حالت های خرابی شمع خودرو

/failure-modes-of-spark-plugs

شمع ها ممکن است به دلیل زمان، فرسودگی یا سایر مشکلات سیستم الکتریکی/احتراق در انجام کار خود کمتر موثر باشند. آنها ممکن است در طول زمان به دلیل احتراق، آلودگی یا گرمای بیش از حد "دچار رسوب" شوند و توانایی خود را در جرقه زدن مخلوط هوا و سوخت و دفع گرما از محفظه احتراق از دست بدهند.