spark plug gap adjustment

نحوه تنظیم گپ شمع

/spark-plug-gap

برای اینکه شمع های موتور شما به درستی کار کنند، فاصله بین الکترودهای مرکزی و جانبی باید کاملاً کالیبره شود تا موتور بهترین عملکرد ممکن را داشته باشد. اطمینان از اینکه شمع ها دارای گپ مناسب هستند برای عملکرد موتور بسیار مهم است.