درجه حرارتی

درجه حرارتی سرد یا گرم

/heat-range-video

شمع موتور باید حرارت ناشی از احتراق را از خود دفع کند و درجه بندی حرارتی  ملاکی برای سنجش میزان دفع حرارت است. درجه بندی حرارتی با یک عدد مشخص می  شود و انتخاب شمع با درجه حرارتی مناسب برای هر موتور که با ویژگی های  موتور و شرایط استفاده ی آن سازگاری داشته باشد امری ضروری است.


درجه بندی حرارتی شمع

/spark-plug-heat-range

انتخاب شمعی با درجه حرارتی مناسب برای هر موتور که با ویژگی های موتور و شرایط استفاده آن سازگاری داشته باشد ضروری است. شمع موتور باید حرارت ناشی از احتراق را از خود دفع کند و درجه بندی حرارتی ملاکی برای سنجش میزان دفع حرارت است.